Nový občanský zákoník: stavba je součástí pozemku

Publikoval Mgr. David Paulus 23.04.2013

Dne 1. ledna 2014 nastane jedna z největších revolucí v soukromém právu za posledních minimálně sto let.

 

V účinnost vstoupí nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, zákon o mezinárodním právu soukromém a další související či prováděcí předpisy. V následujících příspěvcích bych se chtěl zabývat několika instituty soukromého práva, které doznají od příštího roku největších změn.

 

Jednou z novinek je obnovení zásady superficies solo cedit, tedy stavba je součástí pozemku. Tato zásada se do českého právního řádu vrací po více než šedesátileté pauze a může přinést jisté obtíže.   Nového roku stavby přestanou být samostatnými věcmi a budou pouze součástí jiné věci, a to pozemku, na kterém stojí či pod kterým se nacházejí. Z tohoto důvodu se vyskytne několik možných scénářů:

 

A) stavba, která není dle dosavadních právních předpisů součástí pozemku a má stejného vlastníka jako pozemek, se dnem 1.1.2014 stane součástí pozemku a již tedy nadále nebude samostatnou věcí.

B) stavba, která není dle dosavadních právních předpisů součástí pozemku a nemá stejného vlastníka jako pozemek, bude i po 1.1.2014 samostatnou nemovitou věcí. Součástí pozemku se stane až v okamžiku, kdy se stavba i pozemek stanou vlastnictvím stejné osoby.

C) stavba či pozemek jsou ve spoluvlastnictví několika osob – opět se musí shodovat všichni spoluvlastníci pozemku i stavby, aby se stavba stala součástí pozemku, do té doby se jedná o dvě různé nemovitosti.

 

D) v případě, že stavba je postavena na několika pozemcích, stane se součástí pozemku jen ve vztahu k pozemku, na němž stojí převážná část stavby. Na ostatní pozemky se použijí ustanovení o přestavku (tj. část pozemku, která se stane vlastnictvím zřizovatele stavby – za náhradu).

 

S tímto souvisí i změna v převodech vlastnického práva ke stavbě. Převádět se bude pouze pozemek, stavba samostatně převést nepůjde (pokud se tedy již stala součástí pozemku).

 

Dle § 3056 odst. 1) NOZ budou mít vlastníci pozemku a stavby, jež stojí na cizím pozemku, navzájem předkupní právo. Dále v případě, kdy vlastnické právo k pozemku bylo převedeno na třetí osobu a tato třetí osoba byla v dobré víře, že stavba je součástí pozemku, přestává být stavba samostatnou věcí a stane se součástí pozemku, na němž je zřízena. Vlastník stavby má poté vůči této třetí osobě právo na náhradu ve výši ceny stavby, a to ke dni zániku svého vlastnického práva.

 

V praxi však výše uvedené scénáře prověří až čas, jelikož rozhodování správních úřadů není jednotné a nelze předvídat nástrahy, které současný stav katastru nemovitostí skrývá.

Powered by Drosera | Copyright © 2012 VALDAUF | Advokátní kancelář | Všechna práva vyhrazena - Kontakt - Facebook